Přijímací řízení

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

Rozdělení do tříd, přidělení druhého cizího jazyka u prvních ročníků. Francozský jazyk se pro malý zájem vyučovat nebude, byl přidělen náhradní jazyk. Prosíme ty, kteří mají druhý cizí jazyk německý, aby 1. 9. 2020 přinesli 380 Kč na učebnici.

Z důvodu ochrany osobních dat byly seznamy nových tříd odstraněny. (7.8.2020)

Úvodní schůzka v pondělí 29. 6. 2020

  • Focení (čtyřleté studium příjmení A -L 9.00 – 11.00, M – Ž 12.00 – 14.00, osmileté studium 15.00 – 16.30)
  • Placení (ISIC, adaptační kurz, učebnice nebo pracovní sešit do AJ)

Osmileté studium

Kódy uchazečů najdete na pozvánce k PZ na naši školu.

Buďte tak laskaví a zápisový lístek nám odevzdejte neprodleně po zjištění o přijetí Vaší dcery/Vašeho syna (nejpozději do 24. 6. 2020).

V případě, že se dostal(a) Váš syn/Vaše dcera také na jinou školu a nebude chtít na gymnázium nastoupit, oznamte nám prosím ihned tuto skutečnost.

Oznámení můžete provést telefonicky na tel. 572 633085, případně na mailbox@gjak.cz, nebo osobním jednáním.

 

Čtyřleté studium

Kódy uchazečů najdete na pozvánce k PZ na naši školu.

Žádáme přijaté uchazeče, aby při odevzdání zápisového lístku s sebou přinesli Oznámení o nástupu ke studiu (lze vytisknout z příloh).

Buďte tak laskaví a zápisový lístek nám odevzdejte neprodleně po zjištění o přijetí Vaší dcery/Vašeho syna (nejpozději do 23. 6. 2020).

V případě, že se dostal(a) Váš syn/Vaše dcera také na jinou školu a nebude chtít na gymnázium nastoupit, oznamte nám prosím ihned tuto skutečnost.

Oznámení můžete provést telefonicky na tel. 572 633085, případně na mailbox@gjak.cz, nebo osobním jednáním.


Vážená uchazečko, vážený uchazeči, aktuálně (4. 6. 2020)

Všichni žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení, které musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého žáka.
Doplňující informace k přijímacím zkouškám. (Vstup do školy je umožněn od 7:45)

Žáci (uchazeči) z rizikových skupin se dostaví na zkoušku o 45 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce, tj. od 7:45. V učebně, kde probíhá zkouška, si sednou přednostně na místa nejdále ode dveří a pokud možno u oken.

Žáci z nerizikových skupin se dostaví od 8:00.

Všichni žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení, které musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého žáka.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Číslo učebny uvedené na pozvánce (zkušební učebna) nesouhlasí s číslem učebny, v níž bude žák zkoušku skutečně konat. Pomohou informace v následující tabulce. Číslo učebny, v níž bude žák skutečně konat zkoušku, najdete také na informační tabuli při vstupu do školy v den konání zkoušky. Seznam žáků bude vyvěšen i na dveřích příslušné učebny.

U vstupu do školy a na chodbách budou pedagogové, kteří žáky nasměřují do správné učebny.

Čtyřleté studium (pondělí 8. 6. 2020)

Číslo zkušební učebny na pozvánce Číslo učebny, v níž bude zkouška probíhat
107 403, nebo 404
109 209
114 502, nebo 503
116 114, nebo 116
117 117
207 107, nebo 109
209 218, nebo 220

 

Vyhodnocení přijímacího řízení pro čtyřleté studium

Nejpozději v úterý 16. června 2020 ředitel školy vyhlásí na veřejně přístupném místě ve škole (vitrína u vstupu do areálu školy) a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webové stránce školy www.gjak.cz) pořadí uchazečů pod registračním číslem.

Termín pro odevzdání zápisového lístku: do úterý 23. června 2020 včetně. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

Podání žádosti o nové rozhodnutí

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí (dále jen „žádost“).

Žádost lze podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Nepřijatým uchazečům nabízíme možnost vyzvednutí si rozhodnutí o nepřijetí přímo ve škole následující den po zveřejnění výsledků. Současně bude možné vyplnit a podat žádost o vydání nového rozhodnutí. K tomu je nutná přítomnost uchazeče i zákonného zástupce uchazeče. Konkrétní termíny budou upřesněny v den zveřejnění výsledků. 

Osmileté studium (úterý 9. 6. 2020)

Číslo zkušební učebny na pozvánce Číslo učebny, v níž bude zkouška probíhat
107 403, nebo 404
109 503
114 114, nebo 116
116 107, nebo 109
207 117

 

Vyhodnocení přijímacího řízení pro osmileté studium

Nejpozději ve středu 17. června 2020 ředitel školy vyhlásí na veřejně přístupném místě ve škole (vitrína u vstupu do areálu školy) a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webové stránce školy www.gjak.cz) pořadí uchazečů pod registračním číslem.

Termín pro odevzdání zápisového lístku: do středy 24. června 2020 včetně. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

Podání žádosti o nové rozhodnutí

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí (dále jen „žádost“).

Žádost lze podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Nepřijatým uchazečům nabízíme možnost vyzvednutí si rozhodnutí o nepřijetí přímo ve škole následující den po zveřejnění výsledků. Současně bude možné vyplnit a podat žádost o vydání nového rozhodnutí. K tomu je nutná přítomnost uchazeče i zákonného zástupce uchazeče. Konkrétní termíny budou upřesněny v den zveřejnění výsledků.

 

Vážená uchazečko, vážený uchazeči, původní informace (20. 5. 2020)

na základě přihlášky k dennímu studiu na Gymnáziu J. A. Komenského a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ve školním roce 2020/2021 Vás zvu na jednotnou přijímací zkoušku.

Termín jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo ministerstvo na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání a na úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání osmiletých gymnázií. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Pozvánka ke konání jednotných testů s přílohami byla uchazečům (zákonným zástupcům) rovněž zaslána poštou a emailem. Je v ní uvedeno také kódové číslo (evidenční číslo přihlášky), které bylo uchazeči přiřazeno.

Uchazeči (žáci) z rizikových skupin se dostaví na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či oznámení, tj. v 8:00. Žáci z nerizikových skupin se dostaví v 8:15. Všichni žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha), které musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého žáka.

Při vstupu do budovy věnujte také pozornost orientační tabuli s rozdělením žáků do skupin a s číslem učebny, která je Vám určena.

Další informace nutné k vykonání přijímací zkoušky naleznete níže.

S ohledem na možné změny, prosíme, sledujte aktuální informace na webu školy.

Dovolte, abych Vám při písemné zkoušce popřál hodně zdaru a duševní pohody.

S pozdravem

Mgr. Karel Machálek
ředitel školy


 
 

81 899