Přijímací řízení

 

Zveřejněno 2. 5. 2017 13:30

 

Žádáme přijaté uchazeče, aby při odevzdání zápisového lístku s sebou přinesli Oznámení o nástupu ke studiu (lze vytisknout z pdf příloh).

 

V souladu s §60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 pro obory vzdělání:

a) 79-41-K/41 Gymnázium

čtyřleté denní studium s předpokládaným počtem přijatých uchazečů 60,

b) 79-41-K/81 Gymnázium

osmileté denní studium s předpokládaným počtem přijatých uchazečů 28.


Přijímací řízení

Všichni uchazeči o studium oboru vzdělání 79-41-K/81 i uchazeči o studium oboru vzdělání 79-41-K/41 konají přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Při přijímacím řízení bude použito testů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).

Termín přijímacích testů

Přijímací testy pro uchazeče o studium ve čtyřletém gymnáziu se konají ve středu 12. 4. 2017 (první termín) a ve středu 19. 4. 2017 (druhý termín), přijímací testy pro uchazeče v osmiletém gymnáziu se konají v úterý 18. 4. 2017 (první termín) a ve čtvrtek 20. 4. 2017 (druhý termín).

Náhradní termíny pro čtyřleté studium i osmileté studium jsou stanoveny na čtvrtek 11. 5. 2017 (náhradní termín k prvnímu termínu pro čtyřleté i víceleté obory) a pátek 12. 5. 2017 (náhradní termín k druhému termínu pro čtyřleté i víceleté obory).

 

Poučení

1. Vyplněnou přihlášku odevzdá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce na sekretariát gymnázia nejpozději do 1. března 2017.

2. Žádáme uchazeče, aby na přihlášce nezapomněli uvést kód a název oboru vzdělávání, vyplnit prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy) základní školy a doložit přehled účasti žáka v olympiádách a soutěžích. Uveďte rovněž kontakt na mobilní telefon zákonného zástupce. Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, který má nárok konat přijímací zkoušku za odlišných podmínek, musí k přihlášce doložit platnou zprávu pedagogicko-psychologické poradny.

3. Pokud se uchazeč pro vážné důvody (zejména zdravotní) k přijímacím testům v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy (vyžadujeme potvrzení lékaře, zdravotnického zařízení o hospitalizaci, apod.) nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací testy, vykoná přijímací testy v náhradním termínu.

4. Uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podají žádost o nekonání jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury, nebudou tuto zkoušku konat. Jejich znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru bude ověřena rozhovorem a ve spolupráci s Centrem bude vytvořeno pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení (neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury). Pořadí v redukovaném hodnocení se použije pro zařazení do výsledného pořadí.

5. Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna níže.

 

V Uherském Brodě, 26. ledna 2017

RNDr. Jaroslav Krpal, ředitel školy

  

 

 

 

 

 

 


 

 

   45 769  (by Google API)