Maturity

02/2018                                                                             

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

Vnitřní předpis stanovující podmínky a organizaci maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019

Určeno pro: čtyřletý obor 79-41-K/41 Gymnázium

osmiletý obor 79-41-K/81 Gymnázium

Maturitní zkouška bude probíhat podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění a dle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky

  1. Povinná zkouška: český jazyk a literatura
  2. Povinná zkouška: žák volí mezi jedním z předmětů matematika nebo cizí jazyk

 

Pozn:  Zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk jsou komplexní (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška), zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu. Žáci mohou konat maturitní zkoušku z těchto jazyků: AJ, FJ, NJ, ŠJ,

Nepovinná zkouška ve společné části

Žák se může přihlásit nejvýše ke dvěma nepovinným zkouškám, volí mezi předměty matematika a cizí jazyk, přičemž žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, ze kterého koná povinnou zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

Žák koná v profilové části dvě povinné profilové zkoušky. Může si vybírat z nabídky předmětů stanovených ředitelem školy. Ředitel školy pro školní rok stanovil následující nabídku předmětů pro zkoušky v profilové části:

Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Španělský jazyk
Ruský jazyk
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Deskriptivní geometrie
Algoritmy a programování
Základy společenských věd
Informační a komunikační technologie

Žák nemůže zvolit současně v profilové části maturitní zkoušky následující předměty: Algoritmy a programování, Informační a komunikační technologie.

Žák musí mít zvolený předmět profilové zkoušky zařazen ve svém učebním plánu s celkovým počtem nejméně 144 hodin za dobu studia ve vzdělávacím oboru.

Žák nemůže v povinné profilové zkoušce volit stejný předmět, ze kterého koná povinnou zkoušku ve společné části.

Nepovinná zkouška v profilové části maturitní zkoušky

Žák může konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky z nabídky předmětů stanovených pro zkoušky v profilové části. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, ze kterého koná povinnou profilovou zkoušku.

 Všechny zkoušky v profilové části mají stanovenou formu ústní zkoušky před zkušební komisí.

Nejzazší termín pro podání přihlášek ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období školního roku 2018/2019 je 1. prosinec 2018. Časový rozvrh didaktických testů a písemných zkoušek ve společné části stanoví vyhláška. Termíny ústních zkoušek společné části a termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před konáním zkoušek.

V Uherském Brodě 27. 9. 2018,
RNDr. Jaroslav Krpal
, ředitel školy

 


Způsob hodnocení profilových zkoušek

soubor (pdf)