Aktuálně

Volby do školské rady

10 Říj , 2017  

Ředitel Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod v souladu s ustanovením § 167, odst. 4) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění a v souladu s volebním řádem školské rady vydaným Radou Zlínského kraje vyhlašuje VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY při Gymnáziu J. A. Komenského a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky  Uherský Brod, které se uskuteční

v úterý 17. října 2017 od 15:00 do 17:30 hodin

v prostorách vestibulu školy.

Jedná se o volbu pro tříleté funkční období, které začne 1. 1. 2018.

Volební komise

V souladu s volebním řádem jmenuje ředitel školy následující volební komisi:

1. Mgr. Eva Kopečná, zástupkyně ředitele, předsedkyně volební komise,
2. Ivana Vrbová, administrativní pracovnice, členka volební komise.

Složení školské rady

Školská rada je šestičlenná. Skládá se

a) ze dvou členů, které volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci,
b) ze dvou členů volených pedagogickými pracovníky školy,
c) ze dvou členů jmenovaných zřizovatelem.

V daném termínu budou volení zástupci podle bodu a) a b).

Zřízení a kompetence školské rady jsou dány § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb.

Způsob podávání a náležitosti návrhů na kandidáty do školské rady

Návrhy na kandidáty musejí mít písemnou podobu a eviduje je předsedkyně volební komise. Součástí návrhu je souhlas kandidáta s kandidaturou. Formulář návrhu je součástí příloh tohoto vyhlášení. Návrhy musí být doručeny předsedkyni volební komise nejpozději  do pondělí 16. října do 10:00 h (při podávání návrhů prostřednictvím pošty nerozhoduje termín podání, ale doručení).

Volební komise sestaví seznam kandidátů a zajistí hlasovací lístky, které budou k dispozici ve volební místnosti v termínu konání voleb. Prosíme voliče, aby si ke hlasování přinesli průkaz totožnosti.

V Uherském Brodě, 6. 10. 2017
RNDr. Jaroslav Krpal, ředitel školy

Přílohy:
Formulář návrhu kandidatury (pdf)
Informace pro volby do ŠR (pdf)

0